Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for marts 2010

Til stede: 5 bestyrelsesmedlemmer og 12 repræsentanter for medlemsklubberne

DAGSORDEN

1 Valg af dirigent og referent

Lars Køster Svendsen, Farum Håndbold Forening valgtes som dirigent og Søren Jensen Værløse Boldklub som referent. Dirigenten kunne konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt iht. til vedtægterne

2 Godkendelse af repræsentanter

Godkendelsen af stemmeberettigede repræsentanter for medlemsklubberne skete ved de enkelte fremmødtes tilkendegivelse af tilhørsforhold og afkrydsning på medlemslisten.

3 Valg af stemmetællere

Punktet udsat til senere hvis nødvendigt.

4 Bestyrelsens beretning

Formand Peder Sundgaard aflagde bestyrelsens beretning og konstaterede bl.a., at FIR desværre fire år efter stiftelsen endnu ikke har nået sit mål om at repræsentere 75 % af idrætsklubberne i Furesø kommune. Det vil der fortsat blive arbejdet hårdt på. Udover bestyrelsesmøderne har FIR i det forløbne år givet en del høringssvar og deltaget i møder med kommuneforvaltningen, samt via mail orienteret klublederne om relevante emner.

Desuden er FIR med omkring lokalefordelingsplanerne via sine repræsentanter i Folkeoplysningsudvalget. Og som noget nyt har FIR i år afholdt et meget velbesøgt nytårstaffel, hvor idrættens ledere fik lejlighed til at møde den nye formand for Furesø Kommunes kultur-, fritids- og idrætsudvalg, Helle Katrine Møller.

Aflæggelsen af beretningen blev efterfulgt af en livlig debat omkring FIR’s muligheder for fremadrettet at præge idrætspolitikken noget mere og skaffe idrætten større indflydelse med en mere offensiv strategi.

Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.

5 Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Kasserer Per Lund Hansen fremlagde årsregnskabet for FIR, der var uden de store udgifter og udviste endnu engang et mindre overskud, således at egenkapitalen nu er på 37.500 kr. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

6 Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent

Kassererens forslag til budget for 2010 med et lille overskud blev enstemmigt godkendt med en opfordring til at lukke op for brug af lidt flere penge til profilering af FIR, hvor der er mulighed for det.

Kontingenterne blev fastsat som uændrede.

7 Indkomne forslag

Ingen forslag modtaget.

8 Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 12, stk. 3 i FIR’s vedtægter.

Formand Peder Sundgaard modtog genvalg, mens Lisbeth Hoffmann, Søren Bruun-Pedersen og Søren Jensen alle efter fire år i bestyrelsen havde valgt at udtræde.

Nyvalgt i deres sted blev Lars Køster Svendsen, Mogens Daniel Bruun og Maria Fynbo, der hidtil har været suppleant.

Kasserer Per Lund Hansen havde ekstraordinært meddelt sin fratræden, og det nuværende bestyrelsesmedlem Uffe Byrnak blev valgt som ny kasserer, og nyvalgt til bestyrelsen i hans sted blev Dorthe Østergaard.

9 valg af suppleanter i henhold til § 12 stk. 4

Som suppleanter nyvalgtes Torben Stensdal (for to år) og Hanne Vibe Svendsen (for ét år)

10 Valg af revisorer i henhold til § 14

Per Lund Hansen blev nyvalgt i stedet for Lars Køster Svendsen, der er trådt ind i bestyrelsen. Lisbeth Hoffmann blev valgt som ny revisor.

Kurt Witt blev genvalgt som revisorsuppleant.

11 Eventuelt

Dette programpunkt kom især til at omhandle en livlig debat omkring FIR’s muligheder for at udpege idrættens fire repræsentanter i det nye Folkeoplysningsudvalg, der sammensættes på et møde mandag 15. marts kl. 19.30 i Satellitten i Værløse.

Der kunne ikke opnås enighed i forsamlingen om fire navne, da der var konstateret betydeligt flere kvalificerede kandidater. Udover egne interesserede medlemmer har FIR kendskab til andre kandidater, og følgende navne er sandsynligvis i spil til valget:

Peder Sundgaard, Værløse Gymnastikforening

Mogens Daniel Bruun, Værløse Badmintonklub

Maria Fynbo, Værløse Svømmeklub

Lars Køster Svendsen, Farum Håndbold Forening

Lisbeth Hoffmann, Farum Gymnastikforening

Gitte Rust, Farum Boldklub

Finn Svendsen, Skiklubben Hareskov.

Repræsentantskabet besluttede, at referatet fra repræsentantskabsmødet skal udsendes til alle medlemsklubber hurtigst muligt med en opfordring til at møde op ved valgmødet og gøre deres indflydelse gældende.

Beretning, regnskab, budget og kontingentsatser kan ses på FIR’s hjemmeside:

www.furesoe-idraetsraad.dk

Read Full Post »

Her kan du se præsentationen fra det ordinære repræsentantskabsmøde incl. regnskab og budget.

https://docs.google.com/leaf?id=0B1UGBH1fPZ5qZGVmNWEwNTYtOTBjMy00NGEyLTg4MDktMDE3YmY2MmVmYWFj&hl=en

Read Full Post »

Furesø Idrætsråd (FIR) blev stiftet onsdag den 15. november 2006, og har nu fungeret i godt 4½ år.

I princippet er alle idrætsforeninger medlem af FIR, men ikke alle har valgt at betale kontingent og dermed formalisere medlemskabet. I skrivende stund er vi 33 betalende medlemsklubber, men det er alt for lidt.

Bestyrelsen har afholdt 4 møder siden seneste repræsentantskabsmøde.

I perioden har FIR involveret sig i høringssvar til såvel møder i Idræts- og Fritidsudvalgets møder som til budget 2010. Det er vores opfattelse, at vores svar bliver hørt, men vore ønsker bliver langt fra efterkommet.

Vi har sammen med Forvaltningen deltaget i de årlige informationsmøder, hvor idrætten og Forvaltning kan udveksle gensidig information til gavn og glæde for alle parter. Relevant information herfra er blevet videreformidlet til vore medlemmer.

Gennem årets løb har vi udsendt informationsbreve pr. mail til idrætsforeningerne i kommunen, og håber at vi derigennem har kunnet bidrage til at hæve informationsniveauet generelt.

Som noget nyt arrangerede vi i 2010 et ”nytårstaffel”, hvor vi havde besøg af den nye formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Helle Katrine Møller (R). Det var et meget velbesøgt møde, og der blev snakket om idræt og idrættens vilkår i Furesø kommune.

FIR har qua vore fire repræsentanter i Folkeoplysningsudvalget været med til en lang række beslutninger på bl.a. idrætsområdet. Det være sig godkendelse af ansøgninger om materialetilskud som godkendelse af lokalelånsberettigede foreninger og meget mere.

Vi er også repræsenteret i to mindre udvalg under Folkeoplysningsudvalget vedrørende lokalefordeling.

Vores hjemmeside er oprettet som en blog, hvor man kan komme med sine kommentarer til såvel de enkelte indlæg som til alt mulig andet. Indtil videre må vi konstatere, at der er tale om envejskommunikations fra idrætsrådets side – dialog er der ikke meget af.

Det er dog vores opfattelse, at vi dialogen er der når det er nødvendigt, og vi får også informationer fra Jer om de udfordringer I har. Dem tager vi meget seriøst, og forsøger at arbejde med. Så fortsæt meget gerne den dialog der er – og kom gerne med mere.

De næste 4 år skal vise, om de nyvalgte politikere vil noget på idrætsområdet – og her skal vi kende vores besøgelsestid. Det bliver opgaven i de kommende år.

Hermed slutter jeg beretningen for 2009-2010.

Peder Sundgaard

Formand

Read Full Post »