Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for august 2010

Helt overordnet vil Furesø Idrætsråd gerne rose politikerne for et budgetforslag, hvor man har valgt at se på helheder uden at bruge den velkendte ”Salami-metode”. Det er også dejligt at konstatere, at man i budgetforslaget så vidt muligt har friholdt børne- og ungeområdet. Hertil kommer, at der for flere forslags vedkommende er tale om besparelser fundet gennem effektiviseringer og strukturelle ændringer, hvilket også er meget positivt.
Her følger detaljeret høringssvar fra Furesø Idrætsråd for de punkter, som vi har valgt at kommentere:

KFIU 2: Besparelse på 10 % på udendørs idrætsanlæg
Denne besparelse vil ikke kunne undgå at ramme fodboldklubberne og deres medlemmer. Som der er gjort opmærksom på i forslaget vil konsekvenserne bl.a. være længere braklægningstid og dermed mindre spilletid for medlemmerne. Der lægges op til, at en del af besparelsen skal findes ved udlicitering af pasning til foreningerne, hvilket igen stiller de frivillige ledere under pres. Det kan ikke udelukkes, at der vil være foreninger, som vil kunne løfte opgaven, men idrætsrådet er kritisk overfor forslaget.

KFIU 3: Reduktion af pulje til forbedring ……
Det er tidligere konstateret, at en lang række idræts- og fritidsejendomme trænger til renovering. Furesø Idrætsråd finder det derfor meget betænkeligt at spare på vedligeholdelseskontoen for disse ejendomme. Det vil altid være sund fornuft at sikre god vedligeholdelse – og dermed lang levetid – frem for at skulle investere i nyt efter kort tid. Såfremt besparelsen opnås gennem effektiviseringer og strukturelle ændringer – uden forringelse af vedligeholdelsen – vil der være fornuft i forslaget. Det er i forslaget nævnt, at forslaget skal ses i lyset af ønsket om samling af bygningsvedligeholdelse under MTE, samt at man vil afsætte ekstra midler til bygningsvedligeholdelse. Det fremgår dog ikke specifikt af budgetforslag fra MTE, medmindre det er en del af MTE 213 og MTE 214, hvor der er afsat midler til renovering og genopretning af kommunale bygninger.

KFIU 4: Fleksibilitet i tilbud og selvbetjening i Værløse Svømmehal
For ganske få år siden fik mange Værløse-borgere et længe næret ønske opfyldt ved indvielsen af Værløse Svømmehal. Den er siden blevet flittigt brugt af alle kommunens indbyggere og af foreninger med fyldte hold i hver sæson. Foreningerne kan ikke få svømmetid nok i hallen og Farum Svømmehals kapacitet er også udnyttet til bristepunktet. Det vil derfor være ødelæggende for svømmeklubberne at reducere i klubbernes adgang til svømmetider i Værløse Svømmehal. Set ud fra et borger-synspunkt kan det heller ikke være meningen, at man lukker mere og mere af for den impulsive og ikke-organiserede idræt på svømmeområdet. Borgerne skal have mulighed for at udnytte de faciliteter, som man med skattekroner har været med til at finansiere. Det fremgår ikke af forslaget, om der er tale om mindre svømmetid til foreninger, og/eller om der er tale om færre åbningstider for den offentlige gæst. Furesø Idrætsråd er betænkelig ved forslaget, men kender ikke konsekvenserne.

KFIU 7: Tennisklubber – serviceharmonisering
Furesø Idrætsråd er af den opfattelse, at forslaget ikke er tilstrækkelig gennembearbejdet og begrundet. Det er baseret på generaliserede forudsætninger og matematiske beregninger. Der er ikke taget hensyn til alle de væsentligste faktorer, som er af betydning for udgifterne til drift og vedligehold af baner og anlæg. Disse faktorer bør naturligvis indgå ved beregningen og fordelingen af de kommunale tilskud til drift af baner og anlæg. Før de endelige driftsaftaler forhandles på plads, bør der tages højde for alle de omkostningskrævende faktorer i udregningen af driftstilskuddet.
Vi føler også at det er forkert, at blande kontingentsatser ind i argumentation for at retfærdiggøre en besparelse. Kontingentet går til mange forskellige områder af tennisklubbernes virke, fx børne- og ungdomsarbejde, fællestræning, sociale arrangementer og elitesatsninger med mere.

KFIU 8: Sponsorindtægter
Furesø Idrætsråd stiller sig tvivlende overfor forslaget, idet vi fra flere idrætsforeninger hører om store vanskeligheder med at skaffe sponsorer og gensælge værende sponsoraftaler. Et navnesalg til større virksomheder skal også vurderes set i forhold til værende mindre sponsorer: Vil en stor entreprenør virksomhed tillade mindre reklamer fra lokale håndværkere, hvis entreprenøren har købt navnet til hallen?

KFIU 9 og 10: Effektiviseringer
Furesø Idrætsråd finder det meget positivt, at man ved effektiviseringer og strukturelle ændringer kan finde gode besparelser uden at forringe resultat og målsætning på området.

Med venlig hilsen
Furesø Idrætsråd v/ Formand Peder Sundgaard

Read Full Post »

Til stede: Peder Sundgaard, Mogens Daniel Bruun, Uffe Byrnak, Poul Andersen, Maria Fynbo, Hanne Vibe Svendsen, Torben Steensgaard, Lars Køster Svendsen

Afbud: Dorthe Østergaard

Dagsorden

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat fra sidste møde
  3. Siden sidst – gensidig information fra bl.a. FOU
  4. Revideret forretningsorden
  5. Medlemshvervning
  6. Fokusområder
  7. Nordea sportspris og Nordea fonden
  8. Mødekalender
  9. Eventuelt

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt uden debat

Ad 2)Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet godkendt

Ad 3) Siden sidst – gensidig information fra bl.a. FOU

MDB orienterede om de igangværende drøftelser vedr. besparelser på kultur-, idræts- og fritidsområdet. Forskellige muligheder i relation til budgettet 2011 har været diskuteret, og idrættens repræsentanter har naturligvis arbejdet for, at vi ikke bliver udsat for urimelige besparelseskrav. Alle afventer den politiske behandling af bestræbelserne.

PSU orienterede om, at der ud over de generelle budgetmæssige drøftelser har været et særligt arbejde i gang vedr. puljemidlerne på området. Det ser ud til, at puljemidler på kulturområdet løsrives fra de øvrige puljemidler, og der kan komme justeringer også af de økonomiske rammer for Furesø puljen.

Det har klart været holdningen i bestyrelsen for FIR, at hvis politikerne vil skære ned på et så vigtigt område som idrætten, så er det målet at det ikke rammer medlemstilskud og tilskud til træner- og lederudgifter, da det er et væsentligt grundlag for foreningernes mulighed for at budgettere. Det har idrættens repræsentanter i FOU kæmpet for og vil fortsat kæmpe for i disse nedskæringstider.

Det er fortsat det politiske udvalgs ønske at afvikle en idrætskonference i efteråret 2010. Der er fortsat ikke konkrete emner/temaer på bordet. Det finder FIR’s bestyrelse bekymrende, da hele ideen med en konference må være, at der kommer en god og konstruktiv dialog om væsentlige emner mellem politikerne og idrætslederne. FIR’s bestyrelse vil derfor kontakte udvalgsformand Helle Katrine MøllerHelle Katrine Møller for at planlægge et møde, hvor konferencen kunne være et naturligt tema for mødet.

FIR’s bestyrelse vil gerne dele deres viden om idrætslivet i Furesø Kommune med politikerne, og hjælpe dem med at planlægge en relevant konference, som deltagerne får noget ud af. Skræk scenariet for FIR er, hvis politikerne selv vælger et tema som de finder relevant for dem, og at der så ikke kommer deltagere fra foreningerne, fordi de finder temaet uinteressant.   

FOU har været på rundtur til kommunens faciliteter på kultur-, idræts- og fritidsområdet. Det var et hårdt program, hvor udvalget beklageligvis ikke kom ind at se helt så meget som ønsket. Men det var besluttet, at der kun kunne anvendes én dag på aktiviteten, hvor det seneste FOU brugte to dage.

Det er vurderingen at FOU medlemmerne fik meget ud af turen. Mange er helt nye på området, hvorfor det var godt at de med selvsyn fik set kommunens mangeartede faciliteter.

Ad 4) Revideret forretningsorden

PSU har foretaget justeringer i forretningsordenen jf. seneste møde. Den justerede forretningsorden mailes ud til bestyrelsen i løbet af ugen.

Ad 5) Medlemshvervning

Bestyrelsen gennemgik listen over de foreninger, som ikke er medlem af FIR. De enkelte bestyrelsesmedlemmer har arbejdet på et antal foreninger, og resultaterne er positive. En del Farum foreninger troede at de var medlem, fordi de har været medlem i Farum Idræts Union gennem en årrække, men da FIR blev etableret, blev der ikke foretaget en automatisk overføring af FIU’s medlemmer til FIR. Bestyrelsens mål om at vi i løbet af 2010 har 80% af foreningerne og 90% af de idrætsaktive medlemmer blandt medlemsforeningerne skal nok blive nået.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer kontakter Uffe direkte i relation til nye medlemmer, så han kan sende opkrævning etc.

Ad 6) Fokusområder

Fokusområder for FIR er fortsat de 3 P’er:

Plads (=faciliteter)

Penge (=budgetmidler)

Profilering (=synlighed i kommunen og blandt foreningerne)

Plads: Som verden ser ud lige p.t. erkender bestyrelsen, at der nok ikke er så meget at gøre i relation til behov for nye faciliteter. Det er økonomien ikke til. Men hvor der er muligheder for at bidrage til løsninger, som kan give endnu bedre udnyttelse af faciliteter, bidrager FIR gerne.

Penge: Som nævnt tidligere arbejder FIR aktivt for at forhindre urimelige nedskæringer på idrætsområdet, og det er holdningen at vi hellere vil involvere os og bidrage med løsninger, end at lade politikere uden vores idrætsfaglige viden gøre det uden os.

Profilering er til gengæld et område, som FIR fortsat arbejder med. Senest er FIR’s bestyrelse blevet repræsenteret i den komite, der uddeler Nordeas sportspriser, ved Peder Sundgaard og Lars Køster Svendsen. FIR har også stået bag den henvendelse der er udsendt til kommunens idrætsforeninger om dette og om mulighederne for at søge tilskud hos Nordea fonden til nye tiltag. I en tid hvor puljemidler i kommunen beskæres, er det absolut noget foreningsbestyrelserne bør tænke over.

Bestyrelsen vil se på hvordan vi i relation til lokalpressen kan være med til at præge de dagsordener, der fx er på budgetområdet. Om det skal gøres for at påvise urimeligheder eller for at understrege FIR’s medansvar i fornuftige konstruktive løsninger, afhænger naturligvis af, hvordan de politiske forhandlinger om besparelser ender. Vi håber naturligvis at politikerne ikke ønsker at lægge sig ud med de tusindevis af vælgere, der dagligt bruger deres medlemskab i idrætsforeningerne aktivt.

Ad 7) Nordea sportspris og Nordea fonden

Som det nu er kommunikeret ud til foreningerne er der etableret en priskomite for Nordea Sportspriserne. I komiteen sidder de to filialdirektører fra Nordea i Værløse og Farum, redaktøren fra Furesø Avis samt to repræsentanter fra FIR’s bestyrelse.

Komiteen har taget stilling til de første priser, der vil blive uddelt inden så længe. Der ud over er foreningerne opfordret til at indstille gode og aktive foreningsfolk til priserne. Indstillingerne skal sendes til bestyrelsesmedlem Lars Køster Svendsen, der koordinerer komiteens arbejde. Vi ser frem til at få mange indstillinger fra foreningerne, så gode frivillige kan få en anerkendelse af deres indsats. Der uddeles årligt 8 Nordea priser fordelt med 4 i hver af de ”gamle” kommuner. Så der er bestemt gode muligheder for at emner kan tilgodeses.

Som nævnt i pkt. 6 bør foreningerne bestemt undersøge mulighederne for at få Nordea fonden til at støtte nye initiativer, som foreningerne ikke selv kan dække over driften. Information om ansøgning etc. kan findes på Nordea fondens hjemmeside.

Ad 8) Mødekalender

Næste ordinære møde er den 12. oktober i Farum Arena og møde i Værløse den 30. november. Begge møder er kl. 17 – 19.

Hvis der bliver et møde med det politiske udvalg bliver det lagt ind, når det passer politikerne, og bestyrelsen kaldes ind.

Hvis der bliver behov for at mødes ekstraordinært fx i relation til kommunens besparelsesbestræbelser, så indkaldes der til et ekstraordinært møde.

Ad 9) Eventuelt

HVS spurgte til hvordan man skulle forholde sig til et krav om en APV i Værløse Gymnastik. Bestyrelsen rådede foreningen at tage kontakt til DGI, for at få dem involveret.

Mødet sluttede 19.10

Ref: LKS

Read Full Post »