Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for oktober 2010

Prisen på 75.000 kr. kan gå til en ildsjæl eller forening i Furesø.

Det er Nordea fonden der også i år uddeler deres ”Gør det muligt” pris, til en person eller en forening, der har gjort sig særligt bemærket ved at yde en ekstraordinær indsats for at fremme børn og unges muligheder for at dyrke sport og idræt.

Så hvis din forening eller nogle personer i foreningen efter din mening har gjort sig fortjent til denne pris, så send en indstilling til Nordea i Farum eller Værløse. Skriv udenpå kuverten: ”Gør det muligt prisen 2010”.

Der vil komme indstillinger fra hele landet, og den endelige vinder af de 75.000 kr. vil blive annonceret under DR’s gallashow ”Sport 2010”, der afholdes den 8. januar 2011.

Skulle det ske, at den der indstilles fra Værløse hhv.  Farum ikke får prisen, så vil personen i stedet i januar 2011 blive belønnet med en af de Nordea Sportspris – Det gode Liv prisen, som løbende uddeles lokalt.

Så der er ikke noget at vente på. Sørg for at sende en indstilling til Nordea, så idrætsforeningerne i Furesø Kommune kan demonstrere, at de skal på danmarkskortet i Sport 2010 udsendelsen.

Læs mere om ”Gør det muligt prisen” på www.nordea.dk/gdm, hvor det også er muligt at indstille. Det er også muligt at hente en folder i den lokale Nordea filial.

Husk at indstillingerne skal være hos din lokale Nordea filial senest den 12. november 2010.

Read Full Post »

Der er vedtaget nye retningslinier for tildeling af midler fra Idræts- og Fritidspuljen – tidligere Furesøpuljen. Du kan læse mere på kommunens hjemmeside, men herunder er de nye retningslinier:

Hvad kan man søge om puljemidler til?

Du kan søge om puljemidler til nye initiativer på såvel idræts- som fritidsområdet i Furesø Kommune. Det skal være helt nye initiativer, udviklingsarbejde eller enkeltstående projekter som fornyer og udvikler idræts- og fritidstilbuddene i Furesø Kommune.

Hvem kan søge om puljemidler?

Alle godkendte folkeoplysende foreninger (idræt og ungdomsorganisationer/spejdere m.fl.) samt enkeltpersoner kan søge om puljemidler.

Hvilke kriterier skal være opfyldt?

Ansøgninger skal indeholde oplysning om projektets/aktivitetens formål, målgruppen, beskrivelse af selve projektet/aktiviteten, ønsket resultat her og nu samt på sigt og et detaljeret budget.

Det skal fremgå af beskrivelse og budget, hvor stor en andel der er egenbetaling og hvor stor en andel, der er deltagerbetaling. Det forudsættes, at ansøger selv bidrager økonomisk til aktiviteten – enten ved egenbetaling og/eller gennem deltagerbetaling.

Puljemidlerne bevilges som udgangspunkt i form af en underskudsgaranti efter udvalgets vurdering. En underskudsgaranti vil sige, at hvis arrangementet giver underskud, kan underskuddet dækkes op til det beløb, der er givet i underskudsgaranti.

Hvad gives der ikke puljemidler til?

Der gives ikke puljemidler til almindelige foreningsaktiviteter, eller aktiviteter, der er støttet af andre kommunale puljer. Det kunne f.eks. være afholdelse af stævner og træningssamlinger. Der kan dog søges om puljemidler til materialer og lignende, som skal anvendes udelukkende til enkeltstående arrangementer, f.eks. afholdelse af mesterskaber og større træningssamlinger.

Der gives ikke tilskud til almindelige driftsmidler og almindelige materialer, som må forventes at skulle bruges ved almindelige foreningsaktiviteter. Det kunne f.eks. være bolde, net, stolper, årer, robåde, telte, kogegrej, økser, reb, korkbælter, svømmefødder og springmåtter etc., som er støttet af de almindelige tilskudsordninger.

Der gives ikke tilskud til PR, bespisning og løn/gaver i forbindelse med projekter/aktiviteter. Det kunne være f.eks. annoncering, bespisning af frivillige hjælpere eller deltagere og gaver til frivillige hjælpere og deltagere samt løn/honorar til instruktører/foredragsholdere.

Hvornår kan man søge?

Man kan søge hele året. Ansøgningerne behandles af udvalget ved udvalgets møder.

Folkeoplysningsudvalget vil i hvert enkelt tilfælde træffe afgørelse om tildeling af puljemidler ud fra såvel de nævnte retningslinjer som ud fra den samlede vurdering.

Read Full Post »

Til stede:       Peder S, Maria F, Hanne VS, Uffe B, Poul A, Lars KS

Afbud:          Mogens DB, Dorthe Ø, Torben S

Dagsorden:

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat fra sidste møde
  3. Siden sidst bl.a. info fra FOU
  4. Fritidspas – FIR’s rolle
  5. Integrationsråd
  6. Frivilligcenter
  7. Medlemshvervning
  8. Fokusområder: Plads, Penge, PR
  9. Nordea Sportspris

10.  Mødekalender

11.  Evt.

Ad 1)

Dagsorden godkendt

Ad 2)

Referat godkendt

Ad 3)

PSU orienterede om de nye regler om tilskud som er vedtaget for 2011. Konsekvensen er, at de midler der tidligere var omfattet af Furesø Puljen som fx etableringstilskud og materialetilskud bortfalder. Fremadrettet bruges puljens midler alene til at understøtte nye tiltag og initiativer, så tilskud af mere driftsmæssig karakter helt bortfalder.  Du kan se de nye retningslinier på www.furesoe.dk.

PSU orienterede også om at der gøres overvejelser om hvordan man fra 2012 kan spare 700.000 kr. årligt på lokaler og lokaletilskud. Forvaltningen har lavet et meget grundigt arbejde med at analysere hvilke lokaler hvem benytter og hvilke præmisser de benyttes på: Lån af kommunens lokaler, egne lokaler med driftstilskud fra kommunen etc. Der er mange forskellige aftaler, der skal findes nogle fællesnævnere for. Men en af de veje som forvaltningen kan se, at man kan komme til at gå er at foreningerne betaler for brug af lokaler – dvs. lokaleleje. Det vil betyde, at der en nogle foreninger, der bliver hårdt ramt (der kan blive tale om ekstraudgifter for enkelte foreninger på over 100.000 kr. årligt). Det er et område som vil få stor betydning for idrætten, hvorfor FIR vil have en kraftig indflydelse på dette. Bl.a. vil det nævnte forslag blive tungt at administrere, hvorfor der måske skal spares 900.000 kr for netto at skaffe de 700.000 kr. grundet administrative ressourcer.

Ad 4)

Idrætskonsulent Klaus Jul har sendt et oplæg vedr. Fritidspas. Der er enighed om i FIR’s bestyrelse, at der er tale om et godt initiativ, som flere foreninger kan se et stort potentiale i. Et af de centrale elementer er, at forvaltningen gerne vil have at FIR påtager sig en rolle fx i en styregruppe for dette projekt. Dette blev drøftet, og Hanne Vibe Svendsen var klar til at påtage sig en rolle i dette. Hun har gjort klart, at hun forventer at skulle ud at rejse i en længere periode på et tidspunkt i løbet af 2011, men indtil da er hun klar til at være en del af projektet, så det kan løbes i gang.

Ad 5)

Integrationsrådet vil gerne have et medlem med base i idrætten. Mogens har i en periode haft den rolle, men har ikke længere lyst til dette. Vi drøftede mulighederne, men der stod ikke folk i kø for at få opgaven. Torben havde i en mail nævnt, at FB faktisk havde en siddende i rådet. Der var derfor enighed om, at PSU taler med Torben, om den person fra FB kunne repræsentere idrætten i rådet. Så vil opgaven være løst til alles tilfredshed. Hvis ikke, må FIR nok melde pas på opgaven.

Ad 6)

Kommunen overvejer at etablere et Frivilligcenter i Furesø. Der er ikke fast klare rammer for et sådant initiativ, men det skal være et sted, hvor frivillige på tværs af interesser (kultur, handicap, social og idræt) kan komme og deltage i arrangementer, netværke på tværs etc. Der vil kunne holdes møder og arrangementer på stedet.

FIR finder at tankerne er spændende, hvis der bliver tale om noget tvær-organisatorisk, da vi finder et snævert fokus omkring de humanistiske hjælpeorganisationer, patientforeninger etc. ikke er ambitiøst nok.  Lars gjorde opmærksom på, at det faktisk ikke er lang tid siden, at et forsøg på at etablere et frivilligcenter i kommunen (måske startende i Farum Kommune før sammenlægningen) endte med at centeret lukkede. Så man skal være sikker på hvad man vil, og at man vil betale driften af et sådant center. Det var klart Peders indtryk, at politikerne var helt klar til dette.

FIR vil fortsat have en finger på også denne puls ved PSU.

Ad 7)

Medlemshvervning: Der er udsendt opkrævninger til 12 nye medlemmer af FIR, hvoraf dog kun 3 p.t. har betalt. Der følges op, og det blev besluttet rent administrativt, at nye foreninger får den gulerod, at de ikke skal betale indmeldelsesgebyr. Der følges op på den samlede liste næste gang. PSU vil opdatere medlemslisten på hjemmesiden med de nye medlemmer.

Ad 8)

3P kort: Mangler fortsat noget Plads, men vi har ingen Penge, så vi må fokusere på PR J

Mht PR talte vi om, at FIR skal finde anledninger til at sende lidt nyheder ud til medlemmerne, så de oplever, at der sker noget. Det gælder også muligheder for at udnytte pressen. Resten af året kommer der lidt opmærksomhed, da Nordea priserne uddeles i samarbejde med FIR.

Ad 9)

Nordea Sportspris – Nordea Fondens Gode Liv Pris

Er nu den officielle titel, da det også kan være ledere og andre ildsjæle fra fx spejdere, der får prisen.

FIR’s bestyrelse indstiller til priskomiteen vores forslag til modtagere. Der er taget stilling til de første 4 priser i 2010, hvor af de 3 går til idrætsudøvere og –ledere mens en går til en spejder. Peder koordinerer det praktisk for de priser der deles ud i Værløse, mens Lars koordinerer i Farum.

På mødet besluttede FIR’s bestyrelse hvilke emner til priser resten af året, som vi vil gå til komiteen med.

Lars sender bruttolisten og de seneste indstillinger til bestyrelsen, ligesom han vil sende vores indstillinger til komiteen til beslutning.

Ad 10)

Næste møder er planlagt til:

30/11 2010 kl. 17-19 i Værløse

11/1 2011 kl. 17-19 i Farum

Ad 11)

PSU huskede alle på de gode og gratis tilbud om kurser og konferencer som KAI Sport udsender. En opfordring til medlemmerne (og øvrige foreninger) om at udnytte disse tilbud. Bl.a. en idrætskonference på Kollekolle.

PSU nævnte også et initiativ om energisparetiltag som er i gang. Hvor meget det egentlig aktivt påvirker idrætten er svært at vurdere. Ikke noget vi aktivt vil tage fat på.

Peter Rosgaard har sendt et brev ud med en opfordring til FIR om at sætte et medlem ind i en ”task-force”, der skal se på hvordan man kan forankre WTA turneringen bedre i lokalsamfundet. Der tænkes både i erhvervsliv og idrætsforeninger. FIR stiller gerne op, sikkert ved PSU, men vi skal være meget bevidste om, at vi ikke tages som gidsel fx i at skulle finde frivillige til arrangementet. Både Farum Håndbold og Farum Boldklub havde før turneringen i august været i dialog med NSG, men fandt ikke deres tilbud til foreningerne attraktivt.

Lars Køster Svendsen

12/10 2010

Read Full Post »