Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for februar 2012

Til stede:  Peder, Mogens, Uffe, Torben, Lars Fraværende: Dorthe, Maria, Kate

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Siden sidst – orientering og drøftelse:
1. Visionsmøde med politikere
2. Nyt fra arbejdsgrupper: Sparebanden og Folkeoplysningspolitik
3. Frivillig Center
4. Medlemsarrangement – evaluering
4. Økonomi og medlemshvervning
5. Repræsentantskabsmødet 2012
6. Eventuelt
7. Næste møder

Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendt som ovenfor

Ad 2) Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra sidste møde godkendt.

Ad 3) Siden sidst
3.1) Visions møde med politikere Processen sammen med politikergruppen kører som planlagt, og det næste møde er planlagt til 1. marts. Det blev aftalt ved sidste møde, at FIR kontakter DIF for at få en af deres folk ud, for at drøfte hvad der stilles af krav, for at komme i betragtning til prisen som årets idrætskommune. Der er taget kontakt til Martin Borch, DIF, og vi afventer at han vender tilbage med et endeligt tilsagn om at deltage i mødet.

3.2) Sparebanden MDB orienterede om, at der har været arbejdet med en række muligheder. Et for idrætten væsentligt punkt var mulighederne for at foreninger kan overtage driften af anlæg, med de besparelsesmuligheder, der ligger i dette. Desværre havde forvaltningen ikke helt forstået idrættens prioriteringer, hvilket der efterfølgende er gjort opmærksom på. Vi afventer de videre forhandlinger om mulige besparelser, hvor FIRs opgave er at sikre, at besparelser bliver så skånsomme for foreningerne som muligt.

3.2) Folkeoplysningspolitikken Arbejdet er gået i gang – med noget indledende forvirring. Det viser sig, at lovkravet om at lave en FO politik ikke er det eneste der arbejdes med, da det politiske udvalg parallelt har igangsat et tilsvarende arbejde. Det er nu besluttet, at FOU arbejder videre, får besluttet en Folkeoplysningspolitik og lægger den så til det politiske udvalg. Så må vi se, hvad de vil gøre ved det.

3.3)Frivilligcenteret Den 28/2 holder Frivilligcenteret generalforsamling. PSU deltager på vegne af FIR. FIR er blevet opfordret til at prøve, om vi kan finde en idrætsleder, der vil indtræde i centerets bestyrelse. Et par muligheder blev drøftet, og der tages kontakt for at afklare mulighederne.

3.4) Medlemsarrangement – Nytårskur Der var mange positive meldinger på arrangementet. Et godt og varieret program, hvor Leif Mikkelsen præsenterede nogle rigtig spændende tanker om hvordan der stilles krav om kompetenceudvikling og foreningsudvikling, hvis en forening skal have ekstra tilskud fra Team Copenhagen. Han fortalte også, at de selv var blevet overrasket over, at de penge de havde investeret i kompetenceudvikling og foreningsudvikling gav væsentligt mere effekt end de midler der var investeret i at støtte enkelte talenter indenfor deres idræt. Absolut noget som vi også i Furesø kunne arbejde videre med. Næste gang vi laver et tilsvarende arrangement skal vi dog huske at få engageret pressen, så der kommer noget dækning i lokalavisen. Det havde arrangementet fortjent.

Ad 4) Økonomi og medlemshvervning Uffe orienterede om den økonomiske situation p.t. Regnskabet for 2011 er ikke endelig på plads, da revisionen ikke har gennemgået det endnu, men grundet det store overskud på over 30.000 kr fra loppemarkedet, som blev stillet os til rådighed af Kuben Ejendomme på Lånshøj ved flyvestationen, får vi et rigtig godt resultat. Det endelige regnskab præsenteres på repræsentantskabsmødet den 22. marts i VIP loungen i Farum Arena. Der er ingen nye medlemmer tilgået siden sidst. Der arbejdes fortsat på at sikre, at flest mulige idrætsforeninger vil være en del af fællesskabet. Vi har desværre oplevet at nogle foreninger tænker meget kortsigtet og egoistisk, og stiller spørgsmål som ”hvad har FIR gjort for min forening i år?”. Hvis foreninger agerer sådan, for at retfærdiggøre et medlemskab til 200 kr. om året, så har de pågældende foreninger ikke forstået sammenhængene i det idrætspolitiske arbejde der gøres. PSU vil adressere FIRs rolle og resultater på repræsentantskabsmødet.

Ad 5) Repræsentantskabsmødet 22. marts 2012 kl. 19.00 i Farum Arena, VIP Loungen PSU havde udarbejdet diverse materialer til brug for mødet den 22. marts. Indkaldelse, Dagsorden etc. Materialerne blev gennemgået, og enkelte småjusteringer blev aftalt. Indkaldelse til mødet, formandens beretning samt kopi af regnskabet udsendes af PSU til foreningerne. Der blev drøftet valg til bestyrelsen, og bestyrelsen vil undersøge endeligt, om alle er villige til genvalg. Der skal vælges en ny revisor, men der satses på, at revisorsuppleanten vil påtage sig den rolle. PSU sørger for sammen med Uffe at opdatere medlemslisten og listen med hvilke foreninger, der har hvor mange stemmer på mødet. Det skal være parat til registrering ved ankomsten, så det korrekte antal stemmesedler udleveres jf. FIRs vedtægter. Bestyrelsen mødes 45 minutter før mødet.

Ad 6) Eventuelt Lars orienterede om, at Fritidsvejlederne har nogle udfordringer med at kunne støtte de børn, der kommer ud i foreningerne med hjælp fra Fritidsvejledningen. De har nogle gange ikke råd til at anskaffe en ketcher, håndboldsko eller lignende. FIR laver en ansøgning til FOUs initiativpulje om 25.000 kr. til etablering af en ”Grej bank”, hvor der kan anskaffes ketsjere o.l. til de børn, der har behov for hjælp. Hvis de stopper afleveres det lånte udstyr tilbage til Grejbanken, der kan udlåne det til en anden. På lidt længere sigt arbejdes der med at få etableret en funding via virksomhederne i Furesø Erhvervsforening, der på den måde kan hjælpe, og samtidig demonstrere deres sociale ansvarlighed. Det er bestemt moderne at kunne vise, at man gør en indsats lokalt for udsatte børn og unge. De nævnte midler fra FOU skal derfor betragtes som et godt udgangspunkt. Lars laver udkast til ansøgning, som PSU og MDB lige kigger igennem, så den er i orden inden den sendes til FOU.

Ad 7) Næste møder aftales ved repræsentantskabsmødet.

Mødet slut 19.45.
Ref: Lars Køster Svendsen

Read Full Post »

Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 22. marts 2012 kl 19:00 i Farum Arena, VIP Loungen.

Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af marts. Mødet skal indkaldes skriftligt med mindst fire ugers varsel bilagt dagsordenen, der mindst skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af repræsentanter.
3. Valg af stemmetællere.
4. Bestyrelsens beretning.
5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
6. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent.
7. Indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 12 stk. 3.
9. Valg af suppleanter i henhold til § 12 stk. 4.
10. Valg af revisorer i henhold til § 14.
11. Eventuelt.

Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet fremsendes, så de er bestyrelsen i hænde senest 14 dage forud for repræsentantskabsmødet. Indkomne forslag udsendes til medlemsforeningerne senest otte dage før repræsentantskabsmødet.

Vi håber at rigtig mange medlemmer møder op.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Read Full Post »

Godt 50 personer deltog, da FIR den 31. jaunar 2012 afholdt FIR nytårskur for foreningerne i FIR. Nedenfor er et kort resume af de indlæg, som blev holdt på arrangementet.

FIR’s aktiviteter i 2011

FIR’s formand Peder Sundgaard havde i sit indlæg meget fokus på at understrege, at FIR’s rolle er at arbejde for de bedst mulige rammer og vilkår for idrætten i Furesø Kommune. Det vil sige, at indsatsen fra paraplyorganisationen primært har fokus på det idrætspolitiske, ligesom FIR via idrættens repræsentanter i Folkeoplysningsudvalget har en direkte rolle i relation til at disponere midler fra FOU’s puljer, på baggrund af konkrete ansøgninger.

Derfor har et af de emner der tidsmæssigt har optaget FIR mest i det forgangne år, ligesom årene før det, at sikre, at behovet for besparelser på kultur, fritid og idrætsområdet ville blive så skånsomt for idrætsfore-ningerne som muligt. Det har FIR bl.a. gjort ved at indgå i et aktivt og konstruktivt arbejde for at finde besparelser, som FIR kunne pege på, så det ikke ville ramme idrætsforeningerne urimeligt. Det er en type aktivitet, der også i 2012 vil kræve en stor indsats fra FIR’s side, da der også p.t. er gang i at identificere besparelsesmuligheder på området.

En anden vigtig ting på aktivitetspaletten er, at FIR har taget initiativ til, at få diskuteret idrættens visioner med en række toneangivende politikere fra byrådet med borgmesteren og formanden for idrættens politiske udvalg med ved bordet. Peder Sundgaard vil i sin beretning på repræsentantskabsmødet den 22. marts 2012 uddybe dette, ligesom der vil blive udsendt en skriftlig beretning til alle medlemmer inden mødet.

Furesø Fritidsvejledning

Som det efterhånden er de fleste idrætsledere bekendt, har kommunen med tilskud fra staten etableret ”Furesø Fritidsvejledning”. De to fritidsvejledere, Sofie Lage Damkjær og Lasse Kirkelund, præsenterede sig selv og hvordan de arbejder med den konkrete vejledning til børn/unge og deres familier.

I relation til samarbejdet med idrætsforeningerne var budskabet meget klart: Når fritidsvejlederne står med et barn, der gerne vil starte til fx fodbold, så er det vigtigt for dem, at de hurtigt kan få adgang til en i bestyrelsen for den lokale fodboldklub, som kan lave konkrete aftaler med dem i relation håndtering af kontingent, deltagelse i træning etc. i en periode. Ligeledes er det vigtigt, at der hurtigt skabes kontakt til den eller de trænere/instruktører, der konkret skal have barnet på deres hold.

Fra FIR’s side kom der en opfordring til alle idrætsforeningerne om at bakke op om fritidsvejledningens arbejde, og ikke mindst at se bort fra almindelige indmeldelsesprocedurer etc. i en periode, så barnet får mulighed for at få prøvet det ordentlig af, inden en endelig beslutning.

FIR arbejder aktivt på at kunne hjælpe med midler til at støtte fx anskaffelse af udstyr til disse børn, hvis deres forældre ikke selv har midler til det. Fritidsvejledningen har planer om, at der arrangeres cafemøder for foreninger fx med emner som ”ADHD – hvad gør vi i foreningen” og lignende.

NGS og WTA

Tournament Manager Rasmus Nørby fra NSG, der arrangerer WTA turneringen i Farum Arena holdt et indlæg, hvor han ud over at give et grundigt indtryk af Danmarks største og mest profilerede idræts-arrangement også kom ind på, hvordan WTA og NSG kan have en positiv indflydelse på andre foreninger i kommunen.

Rasmus Nørby introducerede en række forskellige muligheder for samarbejde mellem NSG/WTA og foreningerne i kommunen. Bl.a. har de et tilbud om partnerskab for foreninger, der kan stille med et vist antal frivillige under turneringen, der vil betyde kontanter til foreningen, billetter til arrangementet og en mulighed for noget profilering som samarbejdspartner.

I forbindelse med indlægget kom der også spørgsmål om hvordan man håndterer de foreninger i Farum Arena, der naturligt bliver hårdt ramt af lange perioder med aflysninger. FIR og kommunen har haft møde om dette, og kommunen har meldt ud, at hvis den enkelte forening har konkrete problemstillinger vedr. behov for andre faciliteter til træning eller lignende, så skal man henvende sig til Peter Rosgaard i forvaltningen, der vil gøre hvad han kan, for at hjælpe foreningen. Men den enkelte forening kan også selv gøre noget i relation til at lave aftaler om samtræning med andre klubber etc.

Efter NSG’s indlæg var der afsat tid til at de deltagende foreningers repræsentanter kunne netværke med hinanden samtidig med at de fik lidt forfriskninger.

Leif Chr. Mikkelsen, Team Copenhagen

Det sidste indlæg på programmet blev holdt af den tidligere håndboldlandstræner og meget mere Leif Chr. Mikkelsen. Leif er i dag direktør for en selvejende institution Team Copenhagen, der er Københavns Kommunes eliteidrætsorganisation.

Team Copenhagen skal være det lokale Team Danmark, hvor der kunne gives støtte til talenter, der kunne skabe internationale resultater. I det arbejde fandt Leif og hans folk hurtigt ud af, at der ikke var mange foreninger, der reelt var klar til at lave egentlig elitearbejde. Derfor begyndte de at stille krav til de foreninger, der søgte støtte til konkrete projekter eller udøvere. Kravet var, at foreningerne skulle være parat til at gennemføre en kompetenceudviklingsproces, for at sikre at man udviklede foreningen, samtidig med at man udviklede rammerne for og de konkrete talenter. Der er to støtte niveauer, og tilsvarende to niveauer af krav til foreningerne.

Leif gennemgik hvad der indgik i de to niveauers processer, hvilket er beskrevet i hans plancher, der er lagt ud her på vores hjememside. Det var meget spændende og inspirerende at høre Leif Mikkelsen fortælle om processen og de resultater der kan skabes. Men det mest interessante i hans indlæg var nok den erkendelse de i Team Copenhagen har fået af, at det giver langt større resultater at investere tid og penge i udvikling af foreningerne end i at investere midler i de enkelte talenter. Bestemt en erfaring, som vi i Furesø Kommune kan tage til os, når der skal arbejdes med visionerne for idrætten i kommunen i den kommende tid. Leif pegede også på det arbejde Team Copenhagen har taget initiativ til om talentudvikling på tværs af idræt, kultur, forskning og kunst.

Se mere på www.talent-dk.dk.

Mødet sluttede kl. ca. 21.15./Lars Køster Svendsen/FIR

Read Full Post »

Den 31. januar 2012 afholdt Furesø Idrætsråd “Nytårskur” for over 40 forventningsfulde medlemmer. Aftenen bød på information om Furesø Fritidsvejledning, om muligheder for samarbejde og støtte til WTA turneringen i Farum Arena og endelig om det at arbejde systematisk og professionelt med opbygning af eliteidræt i København Kommune. Sidstnævnte gav stof til eftertanke i mange foreninger. Tak for fremmødet – vi håber alle fik noget med sig hjem.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

P.S.: Du kan finde Leif Chr. Mikkelsens oplæg her: https://docs.google.com/present/edit?id=0AVUGBH1fPZ5qZGM0dDU5Y3pfMmc4M2hxZmhq

Read Full Post »