Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for marts 2013

Til stede var repræsentanter fra:

Værløse Boldklub, Værløse Håndboldklub, Værløse Badminton, Værløse Gymnastik, Farum Gymnastikforening, Farum Boldklub, Farum Håndbold Forening, Farum Trampolin Klub, Hareskov Badmintonklub, Hareskov-Værløse Tennisklub (HVT) og Furesø Taekwondo Klub – Bulsajo.

Endvidere deltog følgende bestyrelsesmedlemmer: Peder Sundgaard, Mogens Daniel Bruun, Uffe Byrnak, Gitte Segato Steensgaard, Torben Stensdal og Lars Køster Svendsen

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af repræsentanter
 3. Valg af stemmetæller(e)
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 6. Fremlæggelse af budget til godkendelse – herunder fastsætte kontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til §12 stk. 3
 9. Valg af suppleanter i henhold til §12 stk. 4

10. Valg af revisorer i henhold til §14

11. Eventuelt

 

 1.  Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen foreslog Jeanet Errebo Larsen som dirigent, hvilket blev godkendt.

Dirigenten startede med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, hvilket der var enighed om.

Derefter blev Lars Køster Svendsen på bestyrelsens opfordring valgt til referent.

 1.  Godkendelse af repræsentanter

Uffe Byrnak læste op hvilke klubber han havde registreret som deltagere på mødet, samt hvilke bestyrelsesmedlemmer der var mødt op. Der var accept af de registrerede mødedeltagere.

 1.  Valg af stemmetæller(e)

Det blev aftalt, at der ville blive valgt en eller flere stemmetællere, hvis der efterfølgende blev behov for dette til valghandlingerne. Efterfølgende blev der behov, og Claus Jul fra Idrætsforvaltningen blev valgt til opgaven.

 1.  Bestyrelsens beretning (udsendt på forhånd- her i forkortet version)

Formand Peder Sundgaard startede med at konstatere, at Furesø Idrætsråd (FIR) i princippet repræsenterer alle idrætsforeninger i kommunen, men ikke alle har valgt at betale kontingent og dermed formalisere medlemskabet af FIR.

I løbet af 2012 har FIR fået tilgang af et par nye foreninger, og vurderingen er, at FIR har over 80 % af foreningerne og over 95 % af de medlemmer foreningerne repræsenterer. Det har stor betydning, at vi står sammen, så vi vil gerne have endnu flere til at melde sig ind.

På vores repræsentantskabsmøde i marts 2012 kom borgmester Ole Bondo Christensen og gav os alle et indblik i hans visioner for idrætsområdet her i kommunen. Et spændende indblik som gav os alle et indtryk af en engageret og idrætsvenlig borgmester.

2012 var året, hvor FIR deltog i arbejdet med en ny Folkeoplysningspolitik i Furesø Kommune. Det har været en lang proces og det forventes at den nye politik endeligt vedtages i løbet af 2013.

Lokalefordelingsreglerne kom under pres i 2012, hvor især fordelingen i Hareskov-hallen blev udforende for et par foreninger. Endnu et udtryk for, at der mangler plads til indendørsidræt i kommunen. 2012 blev også året, hvor der blev anlagt kunstgræs på Farum Park. Det har betydet at pladsmanglen på udendørsanlæg nu er lettet. Budgetterne for de kommende år blev lagt til stor tilfredshed for alle på idrætsområdet – der er nu indarbejdet budgetter til etablering af en ekstra hal. De første analyser går i gang i løbet af kort tid.

Men besparelser må vi også klare, og det er Idrætsrådets holdning at vi skal gøre det ”smarter not harder”. Derfor har 2012 også budt på bl.a. vurderinger af nye og andre driftsformer eller –aftaler med foreninger om det anlæg, som foreningen benytter. Fordele og ulemper for alle parter bør vurderes nøje inden der kan træffes beslutninger.

WTA Tennis i Farum Arena spillede definitivt sidste kampe i 2012, men det er nok ikke sidste gang vi som frivillige foreninger skal gå i clinch med professionelle aktører.

Og endelig kom Furesø Idrætsråd på kommunens budget med et årligt tilskud, så vi kan køre foreningen og sikre medlemsaktiviteter fremover.

FIR har i det forgangne år afholdt et medlemsarrangement, hvor FCN’s cheftræner Kasper Hjulmand gav en engageret beretning om det at være træner og en indføring i fodboldens komplicerende verden – en rigtig god oplevelse.

Ud over FIR’s repræsentation i Folkeoplysningsudvalget forsøger vi også at tale idrættens sag i andre fora, som fx Sundhedsrådet og Ungdomsskolen. Bestyrelsen føler det er vigtigt at vi giver idrættens stemme til kende, hvor vi kan komme af sted med det.

På et meget tidligt tidspunkt under etableringen af FIR, spurgte vi medlemmerne, hvad de syntes vi skulle arbejde med. Der var et ret entydigt svar: Det politiske område. Alt det praktiske og foreningsrelaterede arbejde var foreningerne ret trygge ved selv at stå for. Det politiske har været en opgave, som vi nu gennem flere år har arbejdet målrettet og resultatorienteret med. Gennem 2012 har vi sammen med en række toneangivende politikere – med borgmester Ole Bondo Christensen i spidsen – arbejdet med realisering af vores fælles visioner på idrætsområdet.

Som statsministeren udtrykker det: Vi danskere er optimister – vi tror på at resultater skabes ved hårdt arbejde. Furesø Idrætsråd er også optimister og vi tror på at vores fælles formulerede handleplaner kan være med til, at føre idrætten i den rigtige retning her i Furesø Kommune.

Alle medlemmer af FIR er repræsenteret i Folkeoplysningsudvalget ved to bestyrelses-medlemmer og derud over har idrætsområdet andre to medlemmer af udvalget. Disse 4 idrætsrepræsentanter har gennem året arbejdet seriøst med udfordringerne, og været samarbejdsvillige samt lydhøre overfor de udfordringer som især idrætsområdet er blevet stillet overfor.

Vi er helt sikre på, at denne tilgang har givet indflydelse til vore medlemmer på en lang række områder. Et af områderne er besparelser, hvor også idrætten er blevet ramt på forskellig vis, men det er vores klare vurdering, at vi er sluppet nådigt i forhold til andre områder.

2012 har også været året, hvor FIR i et tæt samarbejde med Nordea i Værløse og Farum har uddelt Furesø Sportspris – Nordeafondens Det Gode Liv pris. 8 repræsentanter for det aktive liv som frivillig og som idrætsudøver er blevet hædret med en pris i 2012:

 • Simon Bønløkke fra DDS Mjølner gruppe
 • Mads Boesen fra Furesø Roklub
 • Annette og Claus Fick
 • Jan Kindler fra Farum Kyokushin Karate
 • Karin Nygaard fra Farum Gymnastikforening
 • Morten Østergaard fra Farum Håndboldforening
 • Lene Egholm fra Hareskov Værløse Tennisklub

Den priskomite der står for kåringerne har været imponeret over den indsats prismod-tagerne yder i hverdagen. Også i priskomiteen har FIR en væsentlig rolle, da komiteen ud over vore to lokale bankdirektører i Nordea Thomas Rosenberg, Værløse og Annie Gøde Andersen, Farum og redaktøren fra Furesø Avis Helene Holm Stolle også rummer to FIR bestyrelsesmedlemmer Formand Peder Sundgaard og Lars Køster Svendsen.

Men der er mere at komme efter hos Nordeafonden og for den sags skyld fra andre fonde. Vi har i de to Nordea direktører nogle aktive samarbejdspartnere, der gerne støtter op om idrætten i Furesø Kommune, så sørg for at være aktive. Søg midlerne eller kontakt Nordea direkte, for at få en snak om mulighederne for netop jeres projekt.

Vi har på det seneste givet høringssvar på en forespørgsel fra Folkeoplysningsudvalget om en ny hal. Høringssvaret er sendt til alle og FIR vil blive involveret i en følgegruppe, så vi kan sikre fremdrift og de bedste resultater for idrætten.

FIR har også været fødselshjælper til at få samlet interesserede idrætsforeninger m.fl. til en snak om, hvilke lokaler man eventuelt kunne være interesserede i at bruge på Flyvestationen. Arbejdet pågår for øjeblikket.

Peder sluttede af med en tak til alle frivillige i foreningerne, som yder en stor indsats hver dag. Vi kan alle være stolte af vores indsats, og det er dejligt at politikerne nu også har fået øje på det frivillige arbejde i idrætsforeningerne.

Husk at 2013 er valgår – du skal til stemmeurnen og enten genvælge dine kommunal-politikere eller finde nye ”koste”. Det er derfor også vigtigt at vi får idrætten på den politiske dagsorden i den kommende valgkamp – så vi kan sikre at idrættens stemme også bliver hørt og fortsat vil være en del af det lokalpolitiske landskab. Så de 18.000 idrætsaktive bør lytte efter politikernes holdninger til idrætten, når de sætter deres kryds.

Efter beretningen kom der dialog på mødet. Bl.a. ville Gitte Dahl gerne vide, hvornår vi kan forvente en ny hal. Planen er, at der er afsat midler til projektering i 2013, og til selve byggeriet i 2014-15. Så vi forventer i løbet af 2015. Mogens Bruun gjorde opmærksom på, at det var vigtigt med en seriøs vurdering af hvor hallen skal bygges, men at vi skal i gang, så beslutninger er truffet og arbejdet i gang inden et nyt byråd evt. kunne finde på at ændre deres beslutning.

Jan Ferrer spurgte til, om FIR havde drøftet konsekvenserne, hvis den diskuterede ”heldagsskole” bliver besluttet. FIR har p.t. ikke haft andet end indledende drøftelser, men det er et emne, som vi følger nøje i relation til konsekvenserne.

Efter debatten blev beretningen godkendt.

 1.  Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Kasserer Uffe Byrnak præsenterede regnskabet for 2012, der tilfredsstillende viste et overskud på ca. 21.000 kr. I al væsentlighed svarer overskuddet til det tilskud FIR modtog i efteråret fra kommunen. Fremover vil FIR som idrættens samråd i lighed med fx Kulturelt Samråd modtage et sådant beløb. Så uden det tilskud, ville regnskabet have udvist et nul – nogenlunde som planlagt.

Ved gennemgangen af balancen pegede kassereren på, at vi har et beløb på ca. 22.000 kr. stående, som er et ekstraordinært tilskud som FIR har fået fra FOU, til etablering af en grejbank for Fritidsvejledningen, dvs. at give udsatte unge mulighed for at få et par fodboldstøvler eller en badminton ketcher, for at få dem i gang med en aktiv fritid.

Regnskabet blev godkendt.

 1.  Fremlæggelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent

Kassereren forelagde et budget for 2013, hvor der er budgetteret med et underskud på  4.000 kr. Budgettet indeholder bl.a. en fastholdelse af den eksisterende kontingentsats på:

100 kr. for foreninger med under 100 medlemmer
300 kr. for foreninger med mellem 100 og 300 medlemmer
500 kr. for foreninger med over 300 medlemmer

Endvidere er der i budgettet afsat ca. 25.000 kr. til gennemførelse af medlems-arrangementer/-møder, så vi kan få synliggjort FIR, men også søge synergien mellem foreningerne i kommunen. Det er bestyrelsens ønske, at midlerne skal ud at arbejde.

Budgettet blev debatteret, og der var enighed om, at der skal laves flere arrangementer for medlemmerne. Det blev aftalt, at der i referatet kommer en opfordring til medlemsforeningerne: Send jeres ideer og forslag til mulige medlemsarrangementer til bestyrelsens sekretær Lars Køster Svendsen (lks3520@gmail.com) så bestyrelsen kan arbejde videre med det.

Efter debatten blev budgettet og kontingentstørrelserne godkendt.

 1.  Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

 1.  Valg af bestyrelsesmedlemmer

I det forgangne år er Maria Fynbo udtrådt af bestyrelsen. 1. suppleant Dorthe Østergaard ønskede ikke at indtræde som bestyrelsesmedlem, hvorfor Henning Gade er indtrådt i bestyrelsen, og er på valg i 2014.

Ifølge vedtægterne skal der i ulige år vælges kasserer samt to bestyrelsesmedlemmer.

Kasserer Uffe Byrnak ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Torben Stensdal, Farum Boldklub som ny kasserer. Der var ingen modkandidater, og Torben er ny kasserer.

Da Torben således rykkede fra en bestyrelsesmedlemspost, skulle der så vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. Gitte Segato Steensgaard var også på valg, og ønskede genvalg.

Som nye kandidater var opstillet Finn Svendsen, Skiklubben Hareskov samt Annette Ohm, HVT.

Der var således 3 kandidater til to bestyrelsesposter. Repræsentanterne valgte Gitte Segato Steensgaard samt Annette Ohm til de to poster.

 1. Valg af suppleanter

Der skulle vælges en suppleant. Der blev opstillet to kandidater: Finn Svendsen, Skiklubben og Poul Rasmussen, HVT.

Ved skriftlig afstemning endte første valgrunde med præcis 17 stemmer til hver kandidat, hvorfor der skulle stemmes om. I anden runde var der en blank stemme, og resultatet blev, at Finn Svendsen fik 16 stemmer og Poul Rasmussen blev valgt med 17 stemmer.

Herefter er Poul Rasmussen og Dorthe Østergaard de to suppleanter til bestyrelsen, der også kan deltage i bestyrelsens møder i løbet af året – dog uden stemmeret.

 1. 10.  Valg af revisorer

Revisor Per Lund Hansen var på valg og ønskede genvalg. Ingen modkandidater – hvorfor Per blev genvalgt.

Revisorsuppleant Erik Hansen var på valg og accepterede genvalg. Ingen modkandidater. Erik Hansen blev genvalgt.

 1. 11.  Eventuelt

Der var ingen der havde noget til eventuelt.

Her efter takkede dirigenten forsamlingen for god ro og orden, selv under den spændende valgprocedure, og erklærede repræsentantskabsmødet hævet.

Formanden Peder Sundgaard havde dog lige et par ting der skulle klares. Det vigtigste var uddelingen af FIR’s og DIF’s ”Du gør en forskel” pris i Furesø Kommune. I år gik prisen til kasserer Per Ole Ødemark fra Værløse Boldklub, for hans store og uegennyttige indsats i klubben. Han blev fremhævet som en ildsjæl, der var et forbillede for andre i klubben. En vel fortjent pris til Per Ole. Sammen med æren fik modtageren af prisen en check på 5.000 kr.

Der efter takkede Peder Sundgaard den afgåede kasserer Uffe Byrnak for hans store indsats i bestyrelsen i en årrække. Uffe fik en vingave. Der var en tilsvarende vingave til Maria Fynbo, der var udtrådt af bestyrelsen. Maria var ikke til stede, men formanden sørger for, at gaven kommer frem. Endelig takkede formanden dirigenten Jeanet for hendes indsats.

Referent: Lars Køster Svendsen                              Dirigent: Jeanet Errebo Larsen

21.marts 2013                                                             23. marts 2013

Read Full Post »

Høringssvar vedr. opførelsen af ny hal i Furesø Kommune

Furesø Idrætsråd (FIR) skal hermed afgive vores høringssvar på Folkeoplysningsudvalgets (FOU) og forvaltningens oplæg til opførelsen af en ny hal i kommunen. FIR har skrevet ud til alle idræts-foreninger i kommunen og givet dem mulighed for at komme med input vedr. den ny hal. Vi har fået input fra følgende foreninger: Værløse Golfklub, Farum Familie Svøm (udspring), Hareskov IF – Svømmeafdelingen, HVT Tennis, Værløse Håndboldklub, Bulsajo – Furesø Taekwondo klub, Værløse Basket, Værløse Badminton og Værløse Gymnastik.

Vores høringssvar vil indeholde to elementer:

 • ·         Konkrete kommentarer til det udsendte oplæg – vores forståelse af oplægget
 • ·         Supplerende kommentarer og ønsker, som vi finder, der i det videre arbejde skal tages hensyn til, i den udstrækning det er muligt

 

Vores forståelse af det udsendte oplæg

Vi har noteret os, at der i FOUs og forvaltningens oplæg er lagt vægt på følgende forhold:

Der er gennemført en undersøgelse af ventelister hos foreninger, der bl.a. ligger til grund for forvaltningens overvejelser. Det finder FIR er en god  og fornuftig indikation af centrale forhold, men det kan ikke stå alene. Dels er der foreninger, der ved mangel af faciliteter undlader at oprette hold/aktiviteter med den konsekvens, at der ikke er en venteliste, men alligevel er konstateret et behov. Der er også foreninger, der pga. facilitetssituationen har måttet tage nye medlemmer ind på hold, der de facto i forvejen er fyldt op med det resultat, at der er for mange børn på et hold med en reduceret kvalitet af træningen/aktiviteten til følge. Dette afdækkes ikke nødvendigvis af en undersøgelse af ventelister.

Når det er sagt, har forvaltningen konkluderet, at det tyder på, at de primære behov for ekstra faciliteter har fokus på ”bevægelseslokaler”. Dette begreb tolker vi som større rum, der kan rumme et gymnastikhold, kampsport træning, bevægelsestræning for ældre og aftenskolen etc., men som ikke har behov for en rumstørrelse ”hal”, der typisk er dimensioneret med ca. 45*35 meter til brug for fx håndbold, indendørs fodbold etc. FIR er som udgangspunkt ikke uenige i den synsvinkel, men der er visse modifikationer, som vi vil vende tilbage til.

Der anbefales en fleksibel løsning, hvor flere lokaler af forskellig størrelse kan sammenlægges og opdeles til bevægelsesaktiviteter af forskellig art, samtidig med at der indtænkes depotfaciliteter til rekvisitter og mulighed for klublokaler etc. FIR er ganske enig i disse betragtninger, da en fleksibel indretning øger muligheden for at udnytte faciliteterne optimalt i kommunen.

Forvaltningen har i deres oplæg skrevet, at ”der er store økonomiske fordele ved placering i til-knytning til en eksisterende hal, da den nye facilitet kan kobles på eksisterende omklædnings-faciliteter, parkeringspladser, ankomst og teknikfaciliteter”. Det er FIRs vurdering, at de ”store økonomiske fordele” i realiteten i relation til opførelsesudgifter kan vise sig at være stort set lig nul. Dels vil en ekstra facilitet med flere brugere pr. definition kræve ekstra omklædningsfaciliteter, toiletter, parkeringspladser etc. Dels viser det sig ofte, at sammenbygning af nyt med eksisterende kan blive dyrere end at opføre et selvstændigt byggeri, da der er konstruktionsmæssige forhold, der gør, at en egentlig sammenbygning kan være problematisk. Til gengæld ser vi gode muligheder for driftsmæssige fordele, da det ikke nødvendigvis vil kræve ekstra mandskabsmæssige ressourcer at drive en hal, hvor der er tilbygget/tilsluttet nogle ekstra kvadratmeter.

En anden kommentar til de økonomiske fordele er, at der i de eksisterende faciliteter – både i Søndersøhallen og i Værløse Hallerne – er omklædningsfaciliteter, der har en standard, som gør, at der bør tænkes en renovering af det eksisterende ind i en nybygningsplan, hvis det overhovedet er muligt.

Der peges i oplægget på to placeringer i Værløse området for den nye hal. I tilslutning til Søndersø hallen/Værløse svømmehal og i tilknytning til Værløse Hallerne. FIR har ingen præferencer i relation til den endelige placering, men er ikke uenig i, at det vil give mening med en af de to muligheder.

Vi opfordrer til, at kommunen snarest beder et professionelt eksternt rådgivningsfirma om at lave den endelige analyse både på baggrund af de data kommunen allerede har, og dels på basis af en konkret vurdering af infrastruktur som offentlig transport, parkering, tilkørsel etc. men også i relation til hvilke muligheder og/eller komplikationer der er i relation til de bygningsmæssige forhold på de to foreslåede placeringer. Jo før den proces kan gennemføres, så kommunen kan få en konkret analysebaseret anbefaling om placeringen jo bedre. Det omfatter også behovsvurdering vedr. depotrum, fælles faciliteter fx til klubrum, detaljer om mulig fleksibilitet baseret på fx særlige behov i enkelte idrætsgrene etc.

FIR har som nævnt fået input fra foreningslivet i Værløse området, hvor foreninger baseret i og ved bymidten generelt peger på Værløse Hallerne som placering, mens foreninger i Søndersøområdet peger på Søndersøhallen. Der er gode argumenter for begge placeringer, men det bliver også let en følelsesmæssig baseret argumentation, hvor en i sagen værdifri rådgiver objektivt kan lave deres anbefaling.

Det er efter FIR’s mening vigtigt, at der uanset placeringen bliver fokus på betjeningen af faciliteten med offentlige transportmidler. Hvis den endelige placering bliver Søndersøhallen, så bør kommunen forpligte sig til, at sikre en ordentlig transportfacilitet indenfor det tidsrum hvor børn, unge og ældre forventes at bruge hallen, dvs. mellem 08 og 22 dagligt. Det er i sig selv ikke afgørende, om de rette buslinjer eksisterer i dag, men når hallen er klar til ibrugtagning, bør det være på plads.

Det er ikke nødvendigt at kommentere på, at der naturligvis skal tænkes i energirigtige løsninger, og det skal overvejes, om der skal stilles konkrete krav som fx at leve op til de fremtidige 2020 krav vedr. energi. Det vil automatisk stille krav til materialer, konstruktion etc. I den sammenhæng vil varme genindvinding, solceller etc. være en naturlig del, ligesom grønne tage til opsamling af regnvand etc. i dag kunne være en naturlig del af et sådant projekt.

 

Supplerende input og ønsker til det konkrete byggeri

Som nævnt i indledningen har idrætsforeningerne benyttet muligheden af at give input både til det konkrete byggeri og komme med andre ønsker, som vi har vurderet ligger udenfor den konkrete ramme for den nye facilitet.

Det, der efter FIRs vurdering ligger helt udenfor den behovsmæssige og økonomiske ramme, er ikke kommenteret i dette svar, men er i stedet samlet op til fremtidige drøftelser om udvikling af faciliteter i kommunen. Nærværende kommentarer er derfor alene møntet på det konkrete byggeri.

Der er et stærkt ønske fra flere forskellige foreninger om, at der etableres en springgrav i forbindelse med den nye hal. Vi har i kommunen ikke en hal med springgrav, hvilket i relation til gymnastikforeningernes springhold, men også for udspringere i svømmehaller vil kunne løfte deres aktiviteter væsentligt.  Der er set flere løsninger, hvor en springgrav fleksibelt kan dækkes af et andet gulv, når den ikke anvendes, så vi lever op til ønsket om fleksibilitet.

Der er fra flere sider peget på, at det skal overvejes, om en ny facilitet samtidig kunne rumme faciliteter til et foreningsfitness lokale. Vi ser over hele landet, at foreningsfitness skyder frem som et prisbilligere alternativ til dyre fitness kæder, men som gennem deres tilknytning til foreningslivet i byen, kan være baseret på et stærkt ”kundegrundlag”. Det er muligt, at en sådan supplerende facilitet, der pr. definition ikke er fleksibel pga. alt det fysiske udstyr, skal gøres til genstand for en særlig kalkulation og finansieringsmodel som supplement til det af kommunen afsatte budget.

Dette skal ses i sammenhæng med stærke ønsker om faciliteter til styrketræning, der i mange idrætsgrene er en meget væsentlig del af træningen. Både i relation til opbygning af styrke i muskulatur, men ikke mindst i skadesforebyggende træning, (samt genoptræning efter skader) som vores foreninger tager meget seriøst. Her kan generelle styrketræningsbehov og foreningsfitness måske ses som to sider af samme sag.

Fra både kampsport og gymnastik er der konkrete ønsker til den minimumsstørrelse, som det største samlede rum bør have. Fra kampsport meldes der ind med minimum 30*30 meter, for at kunne rumme mindst 5 kamparealer på 10*10 meter med luft imellem. Fra gymnastik er der et stærkt ønske om muligheden for et samlet lokale på 42 meter, da det vil give den nødvendige plads til anvendelse af en fiberbane (til springgymnastik). Der er ikke tale om permanente lokaler, men en fleksibel mulighed, der kan give op til den størrelse..

Da der er fokus på bevægelseslokaler, er der stærke ønsker om højt til loftet (gymnastik kaster bolde/vimpler etc. højt i vejret under deres serier, men også en række andre idrætter har tilsvarende behov for høje rum) og lyse lokaler med meget dagslys. Det er i modsætning til traditionelle halfaciliteter, hvor dagslys som oftest er generende for den aktivitet der udøves, dog bør der kunne dækkes af, når solen på enkelte tider, kan genere de udøvende..

Det er for FIR’s side vigtigt, at kommunen fortsat prioriterer, at faciliteter som den nye hal prioriteres til den organiserede bevægelse, dvs. idrætsforeninger, aftenskoler m.m., og at der prioriteres børn og unge samt evt. ældre ind i faciliteterne før voksne. I den udstrækning udbygningen af halfaciliteter også kan frigøre lokaler, der fleksibelt kan udnyttes af den mere selvorganiserede idræt, så er det velkomment.

 

Afslutning

Furesø Idrætsråd er meget tilfreds med, at kommunen ikke mindst på baggrund af FIR’s opfordringer, har besluttet at tage dette initiativ. Vi tror på, at det er rigtigt, og at det vil blive oplevet som en positiv investering i udviklingen af vores kommune, ikke mindst set fra de ca. 18.000 aktive idrætsudøvere i kommunens foreninger, men også af mange af de øvrige idrætsinteresserede, der primært agerer som selvorganiserede idrætsudøvere.

Furesø Idrætsråd er naturligvis ikke så tilfreds med den meget korte høringsperiode, der har været, da det giver frivillige foreninger stærkt reducerede muligheder for at samle fx en bestyrelse og til en seriøs dialog om kommunens oplæg. Men vi har forståelse for, at der er et stærkt ønske om at få projektet i gang snarest muligt, når de budgetmæssige beslutninger er truffet. Det er reelt samme ønske FIR og foreningerne har. FIR vil dog opfordre kraftigt til, at den snarlige analysefase af foreningers behov etc. er mere grundig, end en høring med kort varsel har mulighed for at være.

Furesø Idrætsråd stiller sig gerne til rådighed i den videre proces med vores viden om idrætten i kommunen generelt, men også med den mere specifikke viden vi besidder om facilitetsbehov og muligheder. Det kan ske gennem FIR’s repræsentation i FOU, men også i en direkte dialog fra diverse interessenters side (Kommunens ejendomme, eksterne rådgivere som f.eks. DGI huse og haller, Lokale & Anlægsfonden, forvaltningen etc.).

 

På vegne af

Furesø Idrætsråd

Peder Sundgaard Formand

Read Full Post »