Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for the ‘Tilskudsregler’ Category

Nyheden om at puljen er åben, finder du her.

https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2018/maj/2018_05_03_foreningspulje_aabnet

(mere…)

Read Full Post »

Til stede:           Peder, Mogens, Torben, Uffe, Dorthe, Gitte, Maria, Henning og Lars

 Dagsorden:

 1. 1.       Godkendelse af dagsorden
 2. 2.       Godkendelse af referat fra seneste møde
 3. 3.       Opfølgning fra seneste møde
 4. 4.       Siden sidst
  1. a.       Visionsarbejdet i den politiske gruppe
  2. b.      FOU og seneste nyt om Folkeoplysningspolitik m.m.
  3. c.       NordeaFonden – Furesø Sportspris
  4. d.      Kapacitetsmøde – orientering
  5. e.      Snak med Martin Brolin – orientering
  6. f.        Budget 2013 – orientering
 5. 5.       Medlemshvervning og økonomi
 6. 6.       Eventuelt

 

Ad 1:         Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et punkt 4.g: Kommuneplan Farum Vest

Ad 2:         Referatet blev godkendt (selv om Peder ikke lige havde skrevet det 🙂 Men vi løb mødets dagsorden igennem, og der var enighed om hvad der var aftalt.

Ad 3:         Følgende punkter fra sidst blev fulgt op på: Uffe og Lars skal have set på medlemslisten

Ad 4:         Siden sidst

a)      Visionsarbejdet

FIR bestyrelsen glædede sig over, at byrådet i deres budgetaftale har fremrykket bygningen af en multihal i Værløse. Og vi glædede os ikke mindre over, at borgmesteren direkte har meddelt FIR’s bestyrelse, at en primær årsag til den beslutning, var den seriøse og konstruktive tilgang til samarbejde med politikerne, som FIR har lagt for dagen. Det bekræfter os i, at en systematisk arbejde med at bidrage positivt til udviklingen på idrætsområdet, også når det handler om at finde besparelser, kan give pote efterfølgende. Tillykke til idrætten i Furesø Kommune, og ikke mindst til de foreninger i Værløse, der kan få glæde af hallen.

Men visionsarbejdet fortsætter. Mogens laver en sammenfatning af hvad gruppen har været igennem, så vi kan indkalde til et møde med politikerne, med henblik på at rette øjnene på de næste initiativer, som skal tages på idrætsområdet. Vi er kun blevet bekræftet i, at denne proces har været et konstruktivt træk fra FIR’s side.

b)      Folkeoplysningspolitikken/FOU

FO politikken er nu skrevet og godkendt i Folkeoplysningsudvalget, hvorfor vi også forventer at den godkendes i det videre politiske system. Generelt var der stor tilfredshed med resultatet, som er et fint udgangspunkt for vores arbejde.

c)       NordeaFondens sportspris

Lars gennemgik de emner der ligger lige nu. Der er 6 kandidater til en pris i år, og vi skal i alt uddele 8 priser. Det er aftalt, at de indstillinger, der kommer til Folkeoplysningsudvalgets Idrætslederpris, og som ikke kommer i betragtning, videresendes til FIR, så vi kan vurdere dem. Endvidere blev det aftalt, at der udsendes en foreningsmail, med en opfordring til foreningerne til at hjælpe os, med at anerkende deres trænere, ledere og evt. sportsudøvere, med en pris fra NordeaFonden. Indstillinger skal fortsat sendes til Lars Køster Svendsen på lks3520@gmail.com.

Når der ikke har været uddelt priser i foråret skyldes det 2 ting: Først gik der desværre rigtig lang tid, før Nordea Fonden bekræftede, at de 40.000 kr. var til rådighed for de 8 priser i Furesø. Derefter skete der et skift af filialdirektør i Værløse der gjorde, at Annie Gøde fra Farum foreslog, at vi ventede med at lave et arrangement, til den nye mand i Værløse var på plads. Derfor bliver det nu et arrangement i slutningen af året, hvor alle 8 priser uddeles. Lars tager initiativ til, at priskomiteen mødes og drøfter det videre forløb, og ikke mindst får lejlighed til at byde den nye mand i Værløse velkommen i komiteen.

d)      Kapacitetsmøde

Der er som aftalt gennemført et konstruktivt møde, med fokus på hvordan vi sammen (idrætten, idrætsforvaltningen og Skoleforvaltningen) kan blive bedre til at kommunikere og hjælpe hinanden, med at udnytte vores rammer bedst muligt.

Der blev aftalt nogle konkrete initiativer vedr. lokaleplaner, årskalender og sikring af, at de systemer der bruges til planlægningen bruges bedst muligt. Et godt møde, hvor det var tydeligt, at de to forvaltninger tager idrættens konkretiserede problemer seriøst.

e)      Møde med Team Brolin ApS

Vi har gentagne gange i FIR diskuteret det problem, at idrætsforretninger som NSG/WTA og Team Brolin ApS går ind og laver aftaler med kommunen om at iværksætte initiativer, som for dem alene handler om at tjene penge, og som reelt giver store udfordringer for det frivillige idrætsarbejde.

På mødet var det tydeligt, at selv om Team Brolin ApS, ejet af Martin og Mogens Brolin, har lavet en 5 årig uopsigelig aftale med skoleforvaltningen om at de for 175.000 kr. om året gennemfører Fun Ball projektet, så forstod personerne bag virksomheden ikke, at de driver en virksomhed, der i sin form er uforenelig med principperne bag det frivillige idrætsarbejde.

Det er i sig selv interessant, at kommunen aldrig har offentliggjort, at de har lavet en sådan aftale med Team Brolin ApS, med den effekt, at der sikkert er mange, der tror at de er ildsjæle, der fordi de har en mission, laver et stykke frivilligt arbejde. Men det må kommunen jo overveje, om det er åbenhed i forvaltningen.

FIR fik på mødet gjort det helt klart for Team Brolin ApS, at vi ikke kan indgå i et samarbejde med deres kommercielle virksomhed eller på anden måde  ”reklamere” for deres kommercielle aktiviteter. Det er naturligvis op til den enkelte forening i den sidste ende at beslutte om man ønsker at samarbejde med Team Brolin Aps, men FIR deltager ikke i det.

f)       Budget 2013 – orientering

Bestyrelsen fik en orientering om det kommunebudget, der er lavet en aftale om. Vi skal lige huske, at så længe at byrådet ikke har godkendt budgettet, så er det bare planer. Men mon ikke det lander tæt på den udmeldte aftale?

Som tidligere nævnt rummer det fremskyndingen af en idrætshal i Værløse. Men den er ikke bygget i 2013! Der er afsat midler til indledende analyser og til at projektere hallen, mens selve byggeriet først må forventes går i gang i 2014. Hvornår den kan indvies, må vi afvente nærmere information om.

Men generelt ser det en smule lysere ud, selv om der fortsat er fokus på driftsomkostninger. Derfor fortsætter arbejdet med at drøfte muligheder for at udnytte lokaler bedre og sikre en optimal drift rent økonomisk.

 

g)      Kommuneplan Farum Vest

”Byrådet har besluttet at indkalde ideer og forslag til ændring af kommuneplanen for idræts- og fritidsområdet i Farum Vest”. Det betyder reelt, at man gerne vil ændre området til i planlægningsforstand ikke kun at være offentlige områder (læs rekreative områder, idrætsarealer, klubhuse etc.), men også at tillade at idræts- og fritidsaktiviteter skal kunne foregå på kommercielle vilkår.

FIR’s bestyrelse ser det umiddelbart primært som et spørgsmål om at ”lovliggørelse” af, at der allerede drives professionel idræt (FCN, Fitnessklub) og hotel/restauration på området.  Desuden skal der være muligheder for, at lave koncerter, events etc. på området.

Den 1. november holdes der et offentligt møde i AL Lounge i Farum Park, hvor bl.a. Allan K. Nielsen og Peter Rosgaard vil tale. På programmet står også at Lars Køster Svendsen fra FIR vil holde et indlæg om ”Fremtidens Idrætsforening i Furesø Kommune”.

Lars har talt med PR om at holde et indlæg, men titlen på indlægget er ikke aftalt med Lars.

Vi har aftalt, at Lars henvender sig til PR for at understrege, at fremadrettet vil FIR gerne have den type henvendelser rettet til formanden, som derefter med bestyrelsen vil drøfte forespørgslen, herunder hvem der kan stille op.

Invitationen til mødet kom ud samme dag som FIRs bestyrelsesmøde, hvorfor der ikke havde været mulighed for at drøfte det sammen. Vi har aftalt, at Peder og Lars sammen laver et indlæg, men at det bliver Peder der holder indlægget, da vi har prioriteret, at Lars deltager i et møde i Erhvervsforeningen, hvor også en række centrale politikere er til stede. Lars orienterer PR om skiftet af indlægsholder.

Ad 5:         Medlemshvervning og økonomi

Uffe fremlagde en økonomistatus, der viste at vi ikke bruger flere penge end vi får ind. Det er et sundt princip. De fleste medlemsforeninger har betalt kontingent, og rykker er sendt til de øvrige.  

Mogens havde lavet en ansøgning til FOU om et tilskud til FIRs arbejde, i lighed med det tilskud som kulturelt samråd får. På det grundlag har FOU bevilget 21.000 kr. af eventpuljen.

Der var enighed om, at vi skal lave et spændende arrangement for medlemmerne i slutningen af året, så de penge vi har fået fra eventpuljen kommer medlemmerne til gavn. Dorthe har en ide, som hun sender et oplæg ud til bestyrelsen om. Vi tager den i første omgang pr. mails. Efterfølgende vil en mindre gruppe tage bolden og få arrangementet op at stå. Det kunne være interessant at lave noget, der ikke kun var for foreningsbestyrelserne, men for alle medlemmer.

Ad 6:         Eventuelt

Peder nævnte at et forslag fra roklubben om ændrede rammer for at søge tilskudsmidler. Det har han på FIRs vegne besvaret. De nuværende rammer er netop planlagt så de tilgodeser de foreninger der øger aktivitetsniveauet, hvilket er sundt. Og som foreningerne er orienteret om, har Furesø Kommune valgt at implementere den nye model med en medlemsregistrering til DGI og DIF, hvilket er opfattet positivt. Det har længe været til irritation for de foreninger, der er med begge steder.

 

Næste møde: 6. december kl. 17.00 i Værløse Hallerne

Ref: Lars Køster Svendsen

Read Full Post »

Din forening vil i den nærmeste fremtid høre mere om Furesø Fritids Vejledning. Her er det budskab du vil stifte bekendskab med, og vi håber fra idrætsrådets bestyrelse, at du tager vel imod det nye initiativ:

Kultur, Fritid og Idrætsafdelingen i Furesø vil gerne orientere jeres forening om vores nystartede fritidsvejledning med henblik på at etablere et samarbejde med jer. Furesø Fritidsvejledning (FV) har fokus på, at alle børn og unge i alderen 6-18 år bør have lige mulighed for at deltage i en fritidsaktivitet.

 

I FV sidder to fritidsvejledere, Lasse og Sofie, som tilbyder børn og unge råd, vejledning og praktisk støtte i forhold til at påbegynde eller fastholde en fritidsaktivitet. Vejledningen tager udgangspunkt i barnets ønsker og familiens muligheder – hvorefter vi etablerer kontakten til den rette forening eller fritidsaktivitet. Aktiviteten kan ofte være idræt, men også spejder, musik, billedkunst eller noget helt fjerde.

Gennem satspuljemidler har vi i FV mulighed for at give 200 udsatte børn og unge et såkaldt ”fritidspas”. Et fritidspas består af vejledning og praktisk støtte i forhold til at påbegynde og fastholde en fritidsaktivitet, og desuden økonomisk tilskud til kontingent til de familier, som har behov for dette. De udsatte børn og unges familier har ofte begrænsede ressourcer og/eller ikke tradition for fritidsaktiviteter. Tidligere erfaringer med fritidspas viser, at udsatte børn og unge på denne måde får lettere adgang til et aktivt fritidsliv, hvilket kan give dem stort socialt og personligt udbytte.

FV’s samarbejde med foreningslivet er afgørende for succes. Konkret vil samarbejdet ske på den måde, at vi i FV får henvendelse fra en familie. Vi taler med familien og prøver at afdække, hvilke interesser barnet har, og hvordan vi bedst kan hjælpe. Hvis det viser sig, at barnet er motiveret for at gå til fx badminton, så vil vi tage kontakt til den lokale klub/forening. Første kontakt vil typisk være til jeres formand eller et bestyrelsesmedlem, der kan hjælpe os med at afklare bl.a. nogle af de nedenstående spørgsmål. Hvis I ønsker at samarbejde, så taler vi med træneren og tager derefter barnet med til aktiviteten, når det passer alle parter. I den forbindelse vil vi også gerne lave aftaler med træneren fremadrettet således, at vi følger op på barnet løbende, men også at træneren kontakter os, hvis der opstår uventede problemer med barnet.

Nogle af de udfordringer vi står overfor i FV er:

– Hvordan kommer vi i kontakt med jer?
– Kan jeres forening rumme barnet, og ønsker I at samarbejde?
– Hvad kræver det at være medlem af netop jeres forening?
– Kan vi lave aftaler med jer angående prøveperiode og kontingentbetaling?
– Er det muligt at lave gode aftaler med perspektiv for det enkelte barn?

Vi håber, at vores henvendelse har vakt jeres interesse for et samarbejde og besøger jer gerne og fortæller mere. Ellers håber vi, at I vil være åbne overfor os, hvis vi pludselig banker på døren til jeres forening med et potentielt nyt medlem.

Med venlig hilsen
Furesø Fritidsvejledning, FV

Lasse Kirkelund, Fritidsvejleder  tlf. 7216 5230      lak@furesoe.dk

Sofie Lage Damkjær, Fritidsvejleder  tlf. 7216 5231     sld@furesoe.dk

Claus Jul, Projektleder tlf.  7216 5113     cjc@furesoe.dk

Read Full Post »

Tilskuddet til vores idrætskurser fortsætter, så vi tilbyde alle idrætsledere i Region Hovedtaden gratis deltagelse i nedenstående kurser.

Du kan udskrive bladet Idrætten i region Hovedstaden informere på www.kaisport.dk/kurser/januar-2011.pdf  

Din forening kan endvidere låne hoppepuder, hoppeborge, popcornmaskiner, højttaleranlæg mv., læs mere på www.kaisport.dk
 
Læs mere om kurserne på www.kaisport.dk, hvor du også kan tilmelde dig.

Read Full Post »

Prisen på 75.000 kr. kan gå til en ildsjæl eller forening i Furesø.

Det er Nordea fonden der også i år uddeler deres ”Gør det muligt” pris, til en person eller en forening, der har gjort sig særligt bemærket ved at yde en ekstraordinær indsats for at fremme børn og unges muligheder for at dyrke sport og idræt.

Så hvis din forening eller nogle personer i foreningen efter din mening har gjort sig fortjent til denne pris, så send en indstilling til Nordea i Farum eller Værløse. Skriv udenpå kuverten: ”Gør det muligt prisen 2010”.

Der vil komme indstillinger fra hele landet, og den endelige vinder af de 75.000 kr. vil blive annonceret under DR’s gallashow ”Sport 2010”, der afholdes den 8. januar 2011.

Skulle det ske, at den der indstilles fra Værløse hhv.  Farum ikke får prisen, så vil personen i stedet i januar 2011 blive belønnet med en af de Nordea Sportspris – Det gode Liv prisen, som løbende uddeles lokalt.

Så der er ikke noget at vente på. Sørg for at sende en indstilling til Nordea, så idrætsforeningerne i Furesø Kommune kan demonstrere, at de skal på danmarkskortet i Sport 2010 udsendelsen.

Læs mere om ”Gør det muligt prisen” på www.nordea.dk/gdm, hvor det også er muligt at indstille. Det er også muligt at hente en folder i den lokale Nordea filial.

Husk at indstillingerne skal være hos din lokale Nordea filial senest den 12. november 2010.

Read Full Post »

Der er vedtaget nye retningslinier for tildeling af midler fra Idræts- og Fritidspuljen – tidligere Furesøpuljen. Du kan læse mere på kommunens hjemmeside, men herunder er de nye retningslinier:

Hvad kan man søge om puljemidler til?

Du kan søge om puljemidler til nye initiativer på såvel idræts- som fritidsområdet i Furesø Kommune. Det skal være helt nye initiativer, udviklingsarbejde eller enkeltstående projekter som fornyer og udvikler idræts- og fritidstilbuddene i Furesø Kommune.

Hvem kan søge om puljemidler?

Alle godkendte folkeoplysende foreninger (idræt og ungdomsorganisationer/spejdere m.fl.) samt enkeltpersoner kan søge om puljemidler.

Hvilke kriterier skal være opfyldt?

Ansøgninger skal indeholde oplysning om projektets/aktivitetens formål, målgruppen, beskrivelse af selve projektet/aktiviteten, ønsket resultat her og nu samt på sigt og et detaljeret budget.

Det skal fremgå af beskrivelse og budget, hvor stor en andel der er egenbetaling og hvor stor en andel, der er deltagerbetaling. Det forudsættes, at ansøger selv bidrager økonomisk til aktiviteten – enten ved egenbetaling og/eller gennem deltagerbetaling.

Puljemidlerne bevilges som udgangspunkt i form af en underskudsgaranti efter udvalgets vurdering. En underskudsgaranti vil sige, at hvis arrangementet giver underskud, kan underskuddet dækkes op til det beløb, der er givet i underskudsgaranti.

Hvad gives der ikke puljemidler til?

Der gives ikke puljemidler til almindelige foreningsaktiviteter, eller aktiviteter, der er støttet af andre kommunale puljer. Det kunne f.eks. være afholdelse af stævner og træningssamlinger. Der kan dog søges om puljemidler til materialer og lignende, som skal anvendes udelukkende til enkeltstående arrangementer, f.eks. afholdelse af mesterskaber og større træningssamlinger.

Der gives ikke tilskud til almindelige driftsmidler og almindelige materialer, som må forventes at skulle bruges ved almindelige foreningsaktiviteter. Det kunne f.eks. være bolde, net, stolper, årer, robåde, telte, kogegrej, økser, reb, korkbælter, svømmefødder og springmåtter etc., som er støttet af de almindelige tilskudsordninger.

Der gives ikke tilskud til PR, bespisning og løn/gaver i forbindelse med projekter/aktiviteter. Det kunne være f.eks. annoncering, bespisning af frivillige hjælpere eller deltagere og gaver til frivillige hjælpere og deltagere samt løn/honorar til instruktører/foredragsholdere.

Hvornår kan man søge?

Man kan søge hele året. Ansøgningerne behandles af udvalget ved udvalgets møder.

Folkeoplysningsudvalget vil i hvert enkelt tilfælde træffe afgørelse om tildeling af puljemidler ud fra såvel de nævnte retningslinjer som ud fra den samlede vurdering.

Read Full Post »

Til stede:       Peder S, Maria F, Hanne VS, Uffe B, Poul A, Lars KS

Afbud:          Mogens DB, Dorthe Ø, Torben S

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referat fra sidste møde
 3. Siden sidst bl.a. info fra FOU
 4. Fritidspas – FIR’s rolle
 5. Integrationsråd
 6. Frivilligcenter
 7. Medlemshvervning
 8. Fokusområder: Plads, Penge, PR
 9. Nordea Sportspris

10.  Mødekalender

11.  Evt.

Ad 1)

Dagsorden godkendt

Ad 2)

Referat godkendt

Ad 3)

PSU orienterede om de nye regler om tilskud som er vedtaget for 2011. Konsekvensen er, at de midler der tidligere var omfattet af Furesø Puljen som fx etableringstilskud og materialetilskud bortfalder. Fremadrettet bruges puljens midler alene til at understøtte nye tiltag og initiativer, så tilskud af mere driftsmæssig karakter helt bortfalder.  Du kan se de nye retningslinier på www.furesoe.dk.

PSU orienterede også om at der gøres overvejelser om hvordan man fra 2012 kan spare 700.000 kr. årligt på lokaler og lokaletilskud. Forvaltningen har lavet et meget grundigt arbejde med at analysere hvilke lokaler hvem benytter og hvilke præmisser de benyttes på: Lån af kommunens lokaler, egne lokaler med driftstilskud fra kommunen etc. Der er mange forskellige aftaler, der skal findes nogle fællesnævnere for. Men en af de veje som forvaltningen kan se, at man kan komme til at gå er at foreningerne betaler for brug af lokaler – dvs. lokaleleje. Det vil betyde, at der en nogle foreninger, der bliver hårdt ramt (der kan blive tale om ekstraudgifter for enkelte foreninger på over 100.000 kr. årligt). Det er et område som vil få stor betydning for idrætten, hvorfor FIR vil have en kraftig indflydelse på dette. Bl.a. vil det nævnte forslag blive tungt at administrere, hvorfor der måske skal spares 900.000 kr for netto at skaffe de 700.000 kr. grundet administrative ressourcer.

Ad 4)

Idrætskonsulent Klaus Jul har sendt et oplæg vedr. Fritidspas. Der er enighed om i FIR’s bestyrelse, at der er tale om et godt initiativ, som flere foreninger kan se et stort potentiale i. Et af de centrale elementer er, at forvaltningen gerne vil have at FIR påtager sig en rolle fx i en styregruppe for dette projekt. Dette blev drøftet, og Hanne Vibe Svendsen var klar til at påtage sig en rolle i dette. Hun har gjort klart, at hun forventer at skulle ud at rejse i en længere periode på et tidspunkt i løbet af 2011, men indtil da er hun klar til at være en del af projektet, så det kan løbes i gang.

Ad 5)

Integrationsrådet vil gerne have et medlem med base i idrætten. Mogens har i en periode haft den rolle, men har ikke længere lyst til dette. Vi drøftede mulighederne, men der stod ikke folk i kø for at få opgaven. Torben havde i en mail nævnt, at FB faktisk havde en siddende i rådet. Der var derfor enighed om, at PSU taler med Torben, om den person fra FB kunne repræsentere idrætten i rådet. Så vil opgaven være løst til alles tilfredshed. Hvis ikke, må FIR nok melde pas på opgaven.

Ad 6)

Kommunen overvejer at etablere et Frivilligcenter i Furesø. Der er ikke fast klare rammer for et sådant initiativ, men det skal være et sted, hvor frivillige på tværs af interesser (kultur, handicap, social og idræt) kan komme og deltage i arrangementer, netværke på tværs etc. Der vil kunne holdes møder og arrangementer på stedet.

FIR finder at tankerne er spændende, hvis der bliver tale om noget tvær-organisatorisk, da vi finder et snævert fokus omkring de humanistiske hjælpeorganisationer, patientforeninger etc. ikke er ambitiøst nok.  Lars gjorde opmærksom på, at det faktisk ikke er lang tid siden, at et forsøg på at etablere et frivilligcenter i kommunen (måske startende i Farum Kommune før sammenlægningen) endte med at centeret lukkede. Så man skal være sikker på hvad man vil, og at man vil betale driften af et sådant center. Det var klart Peders indtryk, at politikerne var helt klar til dette.

FIR vil fortsat have en finger på også denne puls ved PSU.

Ad 7)

Medlemshvervning: Der er udsendt opkrævninger til 12 nye medlemmer af FIR, hvoraf dog kun 3 p.t. har betalt. Der følges op, og det blev besluttet rent administrativt, at nye foreninger får den gulerod, at de ikke skal betale indmeldelsesgebyr. Der følges op på den samlede liste næste gang. PSU vil opdatere medlemslisten på hjemmesiden med de nye medlemmer.

Ad 8)

3P kort: Mangler fortsat noget Plads, men vi har ingen Penge, så vi må fokusere på PR J

Mht PR talte vi om, at FIR skal finde anledninger til at sende lidt nyheder ud til medlemmerne, så de oplever, at der sker noget. Det gælder også muligheder for at udnytte pressen. Resten af året kommer der lidt opmærksomhed, da Nordea priserne uddeles i samarbejde med FIR.

Ad 9)

Nordea Sportspris – Nordea Fondens Gode Liv Pris

Er nu den officielle titel, da det også kan være ledere og andre ildsjæle fra fx spejdere, der får prisen.

FIR’s bestyrelse indstiller til priskomiteen vores forslag til modtagere. Der er taget stilling til de første 4 priser i 2010, hvor af de 3 går til idrætsudøvere og –ledere mens en går til en spejder. Peder koordinerer det praktisk for de priser der deles ud i Værløse, mens Lars koordinerer i Farum.

På mødet besluttede FIR’s bestyrelse hvilke emner til priser resten af året, som vi vil gå til komiteen med.

Lars sender bruttolisten og de seneste indstillinger til bestyrelsen, ligesom han vil sende vores indstillinger til komiteen til beslutning.

Ad 10)

Næste møder er planlagt til:

30/11 2010 kl. 17-19 i Værløse

11/1 2011 kl. 17-19 i Farum

Ad 11)

PSU huskede alle på de gode og gratis tilbud om kurser og konferencer som KAI Sport udsender. En opfordring til medlemmerne (og øvrige foreninger) om at udnytte disse tilbud. Bl.a. en idrætskonference på Kollekolle.

PSU nævnte også et initiativ om energisparetiltag som er i gang. Hvor meget det egentlig aktivt påvirker idrætten er svært at vurdere. Ikke noget vi aktivt vil tage fat på.

Peter Rosgaard har sendt et brev ud med en opfordring til FIR om at sætte et medlem ind i en ”task-force”, der skal se på hvordan man kan forankre WTA turneringen bedre i lokalsamfundet. Der tænkes både i erhvervsliv og idrætsforeninger. FIR stiller gerne op, sikkert ved PSU, men vi skal være meget bevidste om, at vi ikke tages som gidsel fx i at skulle finde frivillige til arrangementet. Både Farum Håndbold og Farum Boldklub havde før turneringen i august været i dialog med NSG, men fandt ikke deres tilbud til foreningerne attraktivt.

Lars Køster Svendsen

12/10 2010

Read Full Post »

Older Posts »